27 July 2020

[EN/EE] ‘Magical Hotspot’ by Darja Popolitova at Vent Space Gallery

Darja Popolitova, 'Magical Hotspot', exhibition view
[EN/EE] ‘Magical Hotspot’ by Darja Popolitova at Vent Space Gallery
Darja Popolitova, 'Magical Hotspot', exhibition view

[EN]

Tallinn exhibition of the artist Darja Popolitova addresses the themes of xenophobia, sexism and loneliness of the elderly. The exhibition, entitled ‘Magical Hotspot’, opened on 29th of June at the Vent Space gallery in central Tallinn and incorporates three video works and an installation creating a fictional world of a witch called ‘Seraphita’.

The aim of Darja’s doctoral studies at Estonian Academy of Arts is to investigate how tactile interaction with jewellery affects the viewer through a video medium. She found an artistic approach in the new vlog genre where people on their YouTube channels perform magic rituals or tell how they became eyewitnesses of paranormal events.

‘In the process of preparing the exhibition, I fantasised what problems I could solve with the help of magic on my imaginary channel. I relied on my personal experience of being millennial, Russian-speaking, and a woman in Estonia. I supported my magical intentions with statistics that I found in several official studies,’ the artist comments.

The below statistical data became the basis for Darja Popolitova’s exhibition: Integration Monitoring of the Estonian Society 2017, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 2013-2015, Gender Equality Monitoring in Estonia 2016. The artist builds her concept on the following facts: only a little over 10% of the residents of other nationalities in Estonia communicate with Estonian-speaking majority, and less than 10% of Estonian-speaking people communicate with Russian-speaking population or other nationalities on a daily basis. In Estonia, there are more people who think that girls and boys should be raised differently. For example, 50% of respondents aged 15-19 think that cooking should be the most important skill for girls. In addition, in a recent survey in Estonia, 74% of the elderly have no other close person to talk to about their joys and worries.

At the ‘Magical Hotspot’ exhibition three video works and an installation create a fictional world of the witch Seraphita. However, instead of frog skin and roots, she uses jewellery while offering a “magic“ solution to societal problems such as sexism, homophobia, xenophobia or loneliness of the elderly. These tactile and performative actions provide an opportunity to fantasize about an alternative present: how to feel accepted, find a good job and friends in a homophobic, xenophobic and aging society.

Darja Popolitova was born in 1989 in Sillamäe and lives and works in Tallinn. She is also doing a PhD at Estonian Academy of Arts. Darja’s practice includes contemporary jewellery, digital craft and video art. Recently, Darja Popolitova has participated in exhibitions at the Museum Arnhem in Holland (2020), Art and Design Museum in New York (2019), the Kunstnerforbundet gallery in Oslo (2018). Darja Popolitova is represented by the following galleries: Marzee in Nijmegen, Beyond in Antwerp, and Door in Mariaheide. Her work is included in the collection of the Estonian Museum of Applied Art and Design, Museum Arnhem, and private collections. The work of Darja Popolitova was awarded the scholarships of the Ministry of Culture and Adamson-Eric in 2018. She also received the scholarship of Young Jewellery in 2015.

Free fortune telling was conducted as part of the exhibition. 

The exhibition is done in collaboration with Ando Naulainen (video), Andres Nõlvak (sound), Johanna Ruukholm (graphic design). 

The exhibition is supported by the Cultural Endowment of Estonia.

***

Who is Seraphita and how she was born?

When the thought moved, a line of ants followed in its direction. 
They crawled over quartz rocks, pearl shells, and malachite veins.
Where were they going?
They headed for the skin of the one whose body consisted of this story. 
When the ants reached a calcite cave, the body was there.
They formed a line around the neck and bit the skin together.
‘Ouch!’ there was an echo in the cave.
‘Although I am composed of letters and words, I am still alive!’ – she exclaimed to the ants, and turned them into a necklace.
So was born Seraphita — the witch who can transform thoughts into jewellery.

Darja Popolitova, 'Magical Hotspot', exhibition view
Darja Popolitova, 'Magical Hotspot', exhibition view
Darja Popolitova, 'Magical Hotspot', exhibition view
Darja Popolitova, 'Magical Hotspot', exhibition view
Darja Popolitova, 'Magical Hotspot', exhibition view
Darja Popolitova, 'Magical Hotspot', exhibition view
Darja Popolitova, 'Magical Hotspot', exhibition view
Darja Popolitova, 'Magical Hotspot', exhibition view

[ET]

Kunstnik Darja Popolitova uus näitus käsitleb ksenofoobia, seksismi ja eakate üksinduse teemasid 29. juunil avas ehtekunstnik Darja Popolitova Vent Space projektiruumis isikunäituse „Maagiline leviala“. Kolm videoteost ja installatsioon loovad fiktiivse maailma kus nõid Seraphita pakub lahendusi Eesti ühiskondlikele probleemidele.    

Darja Popolitova Eesti Kunstiakadeemia doktoriõpingute uurimuse eesmärk on mõista kuidas saab mõjutada vaatajat läbi video, mis edastab taktiilset interaktsiooni ehetega. Näituse ettevalmistamise ajal inspireerisid Darjat maagide ja spiritualistide YouTube’is leiduvad videod.

„Samuti analüüsisin selliseid probleeme, mida saaksin mina oma kujuteldavas Youtube kanalis maagia abil lahendada. Lähenesin enda kogemusest milleniaali, venekeelse ja naisena olemisest Eestis. Toetasin oma maagilisi kavatsusi statistikaga mille leidsin mitmetest ametlikest uuringutest“, märgib autor.

Darja näituse aluseks olid statistika andmed antud uuringutest: Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2017, Euroopa tervise, vananemise ja tööjätu uuring 2013-2015 ning Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2016. Kunstnik sai teada, et vaid natuke üle 10% teisest rahvusest elanikest suhtleb igapäevaselt eestikeelsete inimeste ja alla 10% eestlastest suhtleb igapäevaselt venekeelsete või teiste rahvuste esindajatega. Samuti enamik Eestis elavaid inimesi leiavad, et tüdrukuid ja poisse tuleks kasvatada erinevalt. Näiteks arvab 50% 15–19 aastastest vastajatest, et tüdrukute puhul tuleks kõige olulisema oskusena arendada söögitegemist. Lisaks, Eesti hiljutise uuringu koguvalimis ei olnud 74% eakatest ühtegi teist lähedast inimest, kellega oma muredest ja rõõmudest rääkida.

Näitusel „Maagiline leviala“ loovad kolm videoteost ja installatsioon nõid Seraphita fiktiivse maailma. Seraphita pakub lahendada Eesti ühiskonna probleeme „maagia“ abil. Konna naha ja juurte asemel, viib ta läbi rituaale seksismist ja homofoobiast vabanemiseks, kasutades aga ehteid. Need taktiilsed ja performatiivsed tegevused annavad võimaluse fantaseerida alternatiivse oleviku üle: kuidas tunda end aktsepteerituna, leida head tööd ja sõpru homofoobses, ksenofoobses ning vananevas ühiskonnaruumis.

Darja Popolitova on sündinud 1989. aastal Sillamäel, elab ja töötab Tallinnas ning on doktorant Eesti Kunstiakadeemias. Oma töödes kasutab ta ehteid, digitaalseid tehnikaid ning videomeediumit. Viimasel ajal on Darja Popolitova osalenud näitustel Arnhem Muuseumis Hollandis (2020), Kunsti- ja Disainimuuseumis New Yorgis (2019), galeriis Kunstnerforbundet Oslos (2018). Darja Popolitovat esindavad galeriid Marzee Nijmegenis, Beyond Antverpenis, Door Mariaheides. Tema tööd asuvad Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, Arnhem Muuseumis ja ka erakoguses. Darja Popolitova loomingut on tunnustatud 2018. aastal Kultuuriministeeriumi ja Adamson-Ericu stipendiumitega. Samuti on ta 2015. aastal pälvinud stipendiumi Noor Ehe.

Näitus on tehtud koostöös Ando Naulaineni (video), Andres Nõlvaku (helikujundus) ning Johanna Ruukholmiga (graafiline kujundus).

Näituse raames on viidud läbi ennustamisi.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

***

Kes on Seraphita ja kuidas ta sündis?

Kui liikus see mõte, liikus selle järel sipelgate rida.
Nad roomasid üle kvartskivide, pärlikarpide ja malahhiitiveenide.
Kuhu nad olid minemas?
Nad suundusid naha poole, kelle keha koosnes sellest loost.
Kui sipelgad jõudsid kaltsiitkoopasse, oli keha seal.
Nad moodustasid kaela ümber joone ja hammustasid nahka kõik koos.
‘Oi!’ kajas koopas. “Ehkki ma koosnen tähtedest ja sõnadest, olen ma endiselt elus!” – hüüatas ta sipelgatele ja muutis need kaelakeeks.
Nõnda sündis Seraphita — nõid, kes suudab mõtted eheteks muuta.

Imprint

ArtistDarja Popolitov
ExhibitionMagical Hotspot
Place / venueVent Space, Tallin
Dates20 June – 11 July 2020
Websitewww.artun.ee/erialad/kuraatoriope/vent-space-projektiruum/vent-space-projektiruum/
Index

See also