8 June 2020

[EN/PL] ‘GRIDS@RIPS’ by Olga Chernysheva at Fundacja Galerii Foksal

Olga Chernysheva, 'Briefly', series of 10 drawings, 84 x 60 cm, charcoal on paper, 2015
[EN/PL] ‘GRIDS@RIPS’ by Olga Chernysheva at Fundacja Galerii Foksal
Olga Chernysheva, 'Briefly', series of 10 drawings, 84 x 60 cm, charcoal on paper, 2015

[EN]

Olga Chernysheva is a leading artist of the Moscow generation that debuted in the 1990s. Her practice developed during a period of sweeping political and cultural changes that were determined by collapse of the Soviet system and economic issues that affected large swathes of society.

In the 1980s, Chernysheva studied at the Gerasimov Institute of Cinematography, or VGIK, a Russian film school founded in 1919 as the first institution of its kind in the world. She was then interested primarily in animation. The film-school experience has clearly influenced her art, be it photography, film, or painting.

Regardless of the medium, her works are composed like film frames, glimpses of a closely observed reality that can be described in a single take. Captured in a subtle and pared-down manner, scenes of banal realities, anonymous people, a mingling of public and private life, draw on the long tradition of Russian realism, alive in art, literature as well as film. As the artist says, “Russian realism is the first layer of our mental make-up. Even if it’s familiar and almost boring, it continues to answer how we see the order of the word. We were conscious of Russian realism before we began to see art as something separate from life. It was as if these paintings had generated themselves; the name of the author was not that important. Their universal role wasn’t limited to art, but covered all of life’s humanist foundations. (…) I would say that for me the main element of Russian realism is the modesty of creator, his of her desire to serve a higher pronciples, which the twentieth century replaced with the triumph of self-expression”.

Olga Chernysheva, from the series 'Tables', watercolor, watercolor crayon, charcoalon paper, 60 x 84 cm, 2019-2020
Olga Chernysheva, 'GRIDS@RIPS', Foksal Gallery Foundation 2020

In closely watching the ordinary, quotidian, even common, one can observe the distortion of reality that often leads to absurd situations and conditions. High-altitude workers cleaning the windows of glass towers are extracted from their reality to appear like grotesque in the urban landscape, and roadway noise barriers are a clumsy attempt to control the world beyond them.  

The choice of medium underscores the experience. The sketchiness of the series of works produced in different years – Briefly, 2015; Nothing, 2016; Tables, 2019-2020, is a conceptual way of capturing the cursory perception of the world and fixing the transient.

“If I were to choose one word that expresses what I do as an artist, I’d pick empathy,” Chernysheva says. Her realism is not critical, but precisely emphatic, sensitive to the anonymousness and loneliness of the individual and to what we fail to notice. Even if she acknowledges the paradoxes of reality, she does so mainly out of empathy for those experiencing them.

The exhibition has been organized in association with Iragui Gallery and was originally meant as a joint presentation during the “Friend of a Friend 2020”.

Olga Chernysheva, 'Platform', oil on canvas, 50 x 100 cm, 2018
Olga Chernysheva, from the series 'Industrial Alpinism', oil on canvas, 60 x 40 cm, 2018-2019
Olga Chernysheva, from the series 'Tables', watercolor, watercolor crayon, charcoalon paper, 60 x 84 cm, 2019-2020
Olga Chernysheva, 'GRIDS@RIPS', Foksal Gallery Foundation 2020

[PL]

Olga Czernysheva to wiodąca artystka moskiewskiego pokolenia debiutującego w latach 90. Jej twórczość rozwijała się w okresie wielkich zmian politycznych i kulturowych determinowanych upadkiem systemu radzieckiego i problemami gospodarczymi, które dotknęły dużą część społeczeństwa.

W latach 80. Czernysheva studiowała w WGIK Wszechrosyjskim Państwowym Uniwersytecie Kinematografii im. S.A. Gierasimowa – rosyjskiej uczelni filmowej powstałej w 1919 roku jako pierwsza państwowa szkoła kinematograficzna. Głównym zainteresowaniem artystki podczas studiów była animacja. W jej późniejszych fotografiach i filmach oraz w malarstwie widać wyraźnie wpływy doświadczenia edukacji w szkole filmowej.

Jej prace niezależnie od medium są komponowane jak kadr filmowy, fragment uchwycenia uważnie obserwowanej rzeczywistości, która daje się opisać jednym ujęciem. Banalne realia, anonimowość ludzi, przeplatanie się życia publicznego i prywatnego uchwycone w subtelny i bardzo oszczędny sposób nawiązują do długiej rosyjskiej tradycji realizmu obecnej zarówno w sztuce, literaturze jak i filmie. Jak mówi artystka „Rosyjski realizm to pierwsza warstwa naszej konstrukcji mentalnej. Nawet jeżeli jest znajomy i niemal nudny, to wciąż odpowiada na pytanie o to, jak postrzegamy porządek rzeczy. Byliśmy świadomi rosyjskiego realizmu, zanim ujrzeliśmy sztukę jako coś oddzielnego od życia. Było tak, jakby te obrazy same się stworzyły; nazwisko autora nie było takie istotne. Uniwersalna rola nie ograniczała się do sztuki, lecz obejmowała całość humanistycznych podstaw życia. […] Powiedziałabym, że głównym elementem rosyjskiego realizmu jest dla mnie skromność twórcy, jego czy jej pragnienie służenia wyższym celom, które wiek dwudziesty zastąpił triumfem autoekspresji”.

Olga Chernysheva, from the series 'Nothing', charcoal on paper, collage, 60 x 84 cm, 2016
Olga Chernysheva, 'GRIDS@RIPS', Foksal Gallery Foundation 2020

Czujne obserwowanie tego co zwykłe, codzienne wręcz pospolite pozwala zauważać zakrzywienia rzeczywistości, które tworzą absurdalne sytuacje i realia. Myjący okna szklanych wieżowców alpiniści są wyjęci ze swojej rzeczywistości i groteskowi w miejskim krajobrazie, a zasłaniające krajobraz ekrany wyciszające autostrady nieudolną próbą zapanowania nad biegnącym za nimi światem. 

Także wybór techniki pracy podkreśla nasze doświadczenie. Szkicowość cyklów powstałych w rożnych latach (Briefly – 2015; Nothing – 2016; Tables – 2019-2020) jest bardziej konceptualnym sposobem oddania pobierznego postrzegania świata i zatrzymania tego co nam umyka.

Olga Czernysheva podkreśla: „Gdybym musiała wybrać jedno krótkie słowo, aby wyrazić to, co robię jako artysta, myślę, że użyłbym słowa empatia.” Jej realizm nie jest krytyczny, ale właśnie współczujący, wrażliwy na anonimowość i samotność jednostki oraz na to czego nie zauważamy. Nawet jeśli dostrzega paradoksy rzeczywistości, to czyni to przede wszystkim z wrażliwości na tych, którzy ich doświadczają.

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Galerią Iragui i planowana jako wspólna prezentacja w ramach trzeciej edycji Friend of a Friend (kwiecień 2020).

Olga Chernysheva, 'Briefly', series of 10 drawings, 84 x 60 cm, charcoal on paper, 2015
Olga Chernysheva, 'GRIDS@RIPS', Foksal Gallery Foundation, 2020
Olga Chernysheva, 'Briefly', series of 10 drawings, 84 x 60 cm, charcoal on paper, 2015
Olga Chernysheva, from the series 'Industrial Alpinism', oil on canvas, 200 x 100 cm, 2018-2019
Olga Chernysheva, 'GRIDS@RIPS', Foksal Gallery Foundation 2020

Imprint

ArtistOlga Chernysheva
ExhibitionGRIDS@RIPS
Place / venueFundacja Galerii Foksal, Warsaw
Dates23 May – 27 June 2020
Websitefgf.com.pl
Index

See also