29 January 2021

[EN/CZ] ‘Fix It in Post’ by Zuza Banasińska at The Brno House of Arts

Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
[EN/CZ] ‘Fix It in Post’ by Zuza Banasińska at The Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts

[EN]

Approximately a year and a half ago Zuza Banasińska spent several months on residence in the House of the Lords of Kunštát in Brno. She was fascinated by the visit to the former limestone quarry at Hády in north-east Brno. The terraces left on this ecologically important location by mining activities now serve as a somewhat post-apocalyptic setting for cryptic images, text messages and love letters assembled from rocks. They resemble archaeological sites of indigenous tribes whose images were probably ancient astronomical maps drawn in order to keep track of the movement of stars in the sky and to disclose a meaning in it. They represent a non-human system, the universe, seen through the human eye. In contrast, the stone compositions at Hády serve a completely different purpose, they do not record any natural phenomena. Their objective is not to create a map but to leave a testimony of an individual presence on the landscape surface. Apart from human eyes, these messages are read and written into maps by satellite lenses. The love messages are thus viewed by the eye of a machine circling the Earth. Zuza reflects on this fact in a recorded performance. Wearing a green coat, on the surface of one of the terraces she assembles a message from rocks. Directly addressing a satellite with the highest image resolution, she places its name, WorldView 3, in a heart.

Another coded messages can be read in the sound layer of the exhibition. It is derived from a badly done machine translation created by an application which directly translates a scanned photo. Zuza took a photograph of a popular-science text from the information board at Hády. The stylistic and logical inaccuracies of the translation construct a metaphorical text, a kind of conceptual language full of urgent pleas and sometimes even mythological associations. Zuza thus assembles a picture from multiple temporalities; its reading depends on our ability to associate and the ability to create fictitious scripts based on these associations.

The same principle is needed in the reading of the symbol of the green colour of the screen which makes up an important motif of the installation. In the film industry, this technical element is an instrument of the post-production of tricks and special effects, and can be thus viewed as a space for fiction, a field of endless possibilities of alternative stories. The mining of limestone at Hády left a distinct mark on the landscape. The chopped land surface in a satellite photo is also a message, a record of human past presence. The installation elements in the green screen colour can function as a gesture of creating a free space for alternative care, for the healing of the exploited landscape, though only imaginary.

The phrase “Fix it in post” comes from film production, the word “post” is an abbreviation for post-production. It is used by filmmakers when a take is not successful; they want to avoid the time-consuming process of reshooting and turn to the editors to fix the error. In the context of the exhibition, the ecological level of the mined landscape on the border of a nature reserve and tools of a film set, the title represents a slightly ironic yet valid approach.

Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'worldview3', video still
Zuza Banasińska, 'Where All Becomes', video still
Zuza Banasińska, 'Where All Becomes', video still
Zuza Banasińska, 'Where All Becomes', video still
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts
Zuza Banasińska, 'Fix It in Post', exhibition view at the Brno House of Arts

[CZ]

Přibližně před rokem a půl strávila Zuza Banasińska v Domě pánů z Kunštátu pár měsíců na umělecké rezidenci. Místní fascinací se pro ni stala návštěva bývalého vápencového lomu Hády na severovýchodu Brna. Stupňovité terasy, které v jinak ekologicky významné lokalitě zůstali po těžbě horniny, slouží jako mírně postapokalyptická kulisa pro kryptické obrazce, různé textové vzkazy nebo vyznání lásky vyložené z kamene. Připomínají archeologické naleziště domorodých kmenů. Tyto domorodé obrazce byly pravděpodobně starověkými astronomickými mapami, snažili se zaznamenat pohyb hvězd na obloze a najít v něm smysl. Jsou reprezentací nelidského systému, vesmíru skrze lidské oči. Na rozdíl od nich, kamenné kompozice v Hádech slouží úplně jinému účelu, nezaznamenávají žádné přírodní fenomény. Jejich úlohou není vytvořit mapu, nýbrž jen zanechat svědectví individuální přítomnosti na povrchu krajiny. Kromě několika lidských očí tyto vzkazy čte a zapisuje do mapy objektiv satelitu. Vyznání lásky tak přijímá oko přístroje, kroužící kolem Země. Zuza tuto skutečnost reflektuje v civilní performance. V zeleném plášti skládá z kamení na povrch jedné z teras lomu vzkaz pro satelit, píše jeho jméno: WorldView 3 a text rámuje do tvaru srdíčka.

Další kódovaný vzkaz čteme v textu ve výstavě. Jde o automatický překlad, špatně přeložený aplikací, která skenuje fotku s textem a současně ho překládá. Na použité fotografii byl zaznamenán populárně-vědecký text z informační tabule v Hádech. Stylistické a logické nepřesnosti překladu konstruují metaforický text, jakousi konceptuální jazykovou formu plnou naléhavých adresných sdělení nebo někdy až mytologických asociací. Zuza tak skládá obraz z bezčasí, jeho čtení je závislé na naší schopnosti asociovat a na základě nich si vytvářet fikční scénáře.

Stejný princip je potřebný i při čtení symbolu zelené barvy klíčovacího plátna, který je v instalaci výrazným motivem. Ve filmovém průmyslu je tento technický prvek nástrojem pro postprodukční aplikaci triků a speciálních efektů, můžeme ho tak vnímat jako prostor pro fikci, pole nekonečných možností alternativních příběhu. Těžbou vápence z lomu v Hádech vznikla v krajině výrazná stopa. Rozkousaný povrch země na satelitním snímku je také vzkazem, záznamem o minulé přítomnosti člověka. Prvky instalace v barvě klíčovacího plátna mohou fungovat i jako gesto vytvoření volného prostoru pro alternativní péči, léčbu vytěžené krajiny, i když jen smyšlenou.

Fráze „Fix It in post” je známá z filmové produkce, slovo „post” je zkratkou pro postprodukci. Používají ji filmaři, když se jim nezdaří záběr, ale nechtějí podstoupit časově náročný proces jeho opětovného natáčení. Očekává se, že editor chybu odstraní nebo zakryje. V kontextu motivů výstavy, ekologické roviny vytěžené krajiny na hranici chráněné krajinné oblasti a nástrojů filmových triků je název výstavy lehce ironickým, ale stále platným apelativním vzkazem.

Imprint

ArtistZuza Banasińska
ExhibitionFix It in Post
Place / venueG99 Gallery of The Brno House of Arts, Brno, Czechia
Dates18 December 2020 – 28 February 2021
Curated byIvana Hrončeková
Websitewww.dum-umeni.cz
Index

See also