4 September 2020

[EN/SK] ‘The Growing Argument’ by Anetta Mona Chișa at ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Anetta Mona Chisa, 'The Growing Argument', exhibition view, Zahorian & Van Espen 2020
[EN/SK] ‘The Growing Argument’ by Anetta Mona Chișa at ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava
Anetta Mona Chisa, 'The Growing Argument', exhibition view, Zahorian & Van Espen 2020

[EN]

The Growing Argument

Imagine matter is a dense, non-subjective and affirming force, dancing silently on chemical interactions, crystallizing passions, trickling bodily discharges, crying etymological resonance with motherhood, cracking micro-violent novelty, crashing into quantum events and crafting eerie entanglements.

Imagine matter doing whatever it feels like doing.

Imagine that the past and the present are pregnant not only with possibilities which become real, but with virtualities which become actual. Time leaks shapes into matter and we’re joining a future with an open end.

Think temporally about material, rather than spatially. As form become formation, objects become events. Matter is four-dimensional. Growth is the consciousness of the matter-in-flux.

Imagine new structures without submitting them to hierarchical control and without imposing on them a hylomorphic model. Imagine an argument against both the hylomorphism and the teleological fixation with form and function that still intoxicate ways of thinking and practicing art. Imagine matter as possessing its own immanent, intensive resources for the generation of form from within. Expression instead impression.

Anetta Mona Chisa, 'Coinciding Objects III', 2019-2020, rocks with lime crystals, 'The Growing Argument', Zahorian & Van Espen 2020

Imagine all materials as active materials, charged with morphogenetic capabilities. Our goal is that of luring a form out of them, of guiding through a series of processes the emergence of a shape, a shape in which the materials themselves have a say. We’re a mere player in a big theatre of possibilities.

Imagine that plaster, seeds, rocks, hair, dust, bring to light a life proper to these materials, a vital state of matter as such, a vitality that doubtless exists everywhere but is ordinarily hidden or covered, rendered unrecognizable by the grand narratives of the past.

Imagine entering a reality simultaneously intensified and flattened, in which no ontological regime is prioritized and the hierarchy between kingdoms (vegetable, mineral, digital) is disregarded.

Imagine a situation between change and permanence. We’re facing the paradox of things maintaining their identity while undergoing transformation, the oddity of moving while staying still, the discordance of coinciding objects.

Imagine the matter is a flow. Then we can only follow it.

Anetta Mona Chisa, 'The Growing Argument', exhibition view, Zahorian & Van Espen 2020
Anetta Mona Chisa, 'Cruel Optimism', 2020, synthetic hair, 'The Growing Argument', Zahorian & Van Espen 2020
Anetta Mona Chisa, 'Coinciding Objects III', 2019-2020, rocks with lime crystals, 'The Growing Argument', Zahorian & Van Espen 2020
Anetta Mona Chisa, 'Tell me, dust, about your complicated matter', 2020, video 10 min., 'The Growing Argument', Zahorian & Van Espen 2020
Anetta Mona Chisa, 'Coinciding Objects I', 2019-2020, limestone, dolomite, plaster, shells, plexiglass, acetic acid, 'The Growing Argument', Zahorian & Van Espen 2020
Anetta Mona Chisa, 'Coinciding Objects I', 2019-2020, limestone, dolomite, plaster, shells, plexiglass, acetic acid, 'The Growing Argument', Zahorian & Van Espen 2020
Anetta Mona Chisa, 'The Growing Argument', exhibition view, Zahorian & Van Espen 2020
Anetta Mona Chisa, 'Coinciding Objects I', 2019-2020, limestone, dolomite, plaster, shells, plexiglass, acetic acid, 'The Growing Argument', Zahorian & Van Espen 2020
Anetta Mona Chisa, 'The Growing Argument', exhibition view, Zahorian & Van Espen 2020
Anetta Mona Chisa, 'The Growing Argument', exhibition view, Zahorian & Van Espen 2020
Anetta Mona Chisa, 'Cruel Optimism', 2020, synthetic hair, 'The Growing Argument', Zahorian & Van Espen 2020

[SK]

Argument o rastúcom

Predstava, že hmota je hustá, non-subjektívna a afirmatívna sila, mlčky tancujúca na chemických interakciách, kryštalizujúca vášne, kvapkajúca telesné výtoky, plačúca etymologickú rezonanciu s materstvom (matéria), praskajúca mikro-násilnú novosť, narážajúca na kvantové udalosti a tvoriaca záhadné previazania.

Predstava, že hmota robí to, čo sa jej chce.

Predstava, že minulosť a súčasnosť sú tehotné nielen s možnosťami, ktoré sa stanú skutočnými, ale aj s virtualitami, ktoré sa stanú aktuálnymi. Čas púšťa tvary do hmoty a my sa môžeme pripojiť k budúcnosti s otvoreným koncom.

Rozmýšľanie o materiáli v čase, radšej než v priestore. Zatiaľ čo sa forma stáva formáciou, objekty sa stávajú udalosťami. Hmota je štvordimenzionálna. Rast je vedomie hmoty v pohybe.

Predstava nových štruktúr bez toho, aby sme ich podrobili hierarchickej kontrole a bez toho, aby sme im vnucovali hylémorfný model. Predstava argumentu proti hylémorfizmu a proti teleologickej fixácii na formu a funkciu, ktoré stále intoxikujú spôsoby myslenia a praktizovania umenia. Predstava, že hmota má vlastné imanentné, intenzívne zdroje na vytváranie formy zvnútra. Expresia namiesto impresie.

Anetta Mona Chisa, 'Coinciding Objects I', 2019-2020, limestone, dolomite, plaster, shells, plexiglass, acetic acid, 'The Growing Argument', Zahorian & Van Espen 2020

Predstava zaobchádzania so všetkými materiálmi ako s aktívnymi materiálmi, nabitými morfogenetickými schopnosťami. Našim cieľom je vymámiť z nich formu, usmerniť prostredníctvom série procesov vznik tvaru, tvar, v ktorom samotné materiály majú čo povedať. Sme iba hráčmi vo veľkom divadle možností.

Predstava, že sadra, semená, kamene, vlasy, prach, vynárajú na svetlo život zodpovedajúci týmto materiálom, životný stav hmoty ako takej, vitalitu, ktorá nepochybne existuje všade, ale je bežne zatajená alebo zakrytá—veľké naratívy minulosti ju zahaľujú nerozoznateľnosťou.

Predstava vstupu do reality súčasne zosilnenej a sploštenej, v ktorej nemá prioritu žiaden ontologický režim a hierarchia medzi ríšami (rastlinnou, minerálnou, digitálnou) sa nezohľadňuje.

Predstava situácie medzi zmenou a trvalosťou. Čelíme paradoxu vecí, ktoré si zachovávajú svoju identitu hoci sú v premene, rozporu pohybu v nehybnosti, nesúladu zhodujúcich sa objektov.

Predstava, že hmota je tok. Potom ju môžeme len nasledovať.

Imprint

ArtistAnetta Mona Chișa
ExhibitionThe Growing Argument
Place / venueZAHORIAN & VAN ESPEN, Bratislava, Slovakia
Dates25 July – 27 August 2020
PhotosLeontína Berková
Websitewww.zahoriangallery.com
Index

See also