13 April 2021

[EN/RO] ‘Alpher-Bethe-Gamow’ by Mihai Plătică at GAEP Gallery

Mihai Plătică, 'Alpher-Bethe-Gamow', installation view at Gaep Gallery
[EN/RO] ‘Alpher-Bethe-Gamow’ by Mihai Plătică at GAEP Gallery
Mihai Plătică, 'Alpher-Bethe-Gamow', installation view at Gaep Gallery

[EN]

Text by Oana Stan

Alpher-Bethe-Gamow is a personal and artistic exploration of different ways in which creation can be analysed and understood.

The story of the exhibition is built around a scientific paper signed by three researchers, one of which is there as a pun. In their attempt to explain the Big Bang theory, Ralph Alpher and George Gamow published on the 1st of April 1948 the scientific paper titled The Origin of Chemical Elements. Hans Bethe is mentioned as an author of the paper by Gamow to create a pun on the Greek letters alpha, beta and gamma.

Mihai Plătică’s creative investigation of reality resembles in some ways a scientific research. Observation, data collection, analysis, experimentation are methods he uses to create his works. Primordial chemical elements such as hydrogen and helium form part of the exhibition’s narrative formula. Anodized niobium, vanadium foil, tritium isotopes visually accompany landscapes that reveal an enigmatic nature. A nature that silently vibrates between filters of light.

Ralph Alpher and George Gamow’s paper presents a mathematical model that can be used to calculate nuclear processes that could have taken place seconds after the primordial cosmic event, thus proving the validity of the Big Bang theory.  As scientists use formulas to control the relativity of research, Mihai Plătică uses photographic techniques to analyse reality’s relativity. In the process of applying these techniques, he continuously adjusts reality to generate new meanings. The chromatic model RGB (red-green-blue), mainly used to represent images on electronic systems, maximizes informational content by minimizing the interpretation time. That’s why this model is applicable to different mediums, from photography to satellite imaging. When it comes to colour photography, these three colours are used in different combinations and quantities so that they represent reality through to the human eye’s capacity to perceive the visible light spectrum. In the case of scientific photography, the RGB model is applied to images so that scientists can visualize and categorize information that is registered by monochromatic satellite imagery.

Key components of the exhibition are the natural landscapes explored through manipulation of the chromatic model. Whether they focus on the complexity of natural forces or the peculiarity of certain textures of elements found in nature, these works aim to question photography’s ability to capture the complexity of reality. The RGB model thus functions as a unique mediator between art and science, an exercise of visual remediation of the world.

Instead of imposing a certain narrative, the exhibition invites viewers to organically explore the spaces captured in the images. In the structure of the Alpher-Bethe-Gamow universe, reality is channeled and divided in a spectrum. By analysing it, one is able to discover the elements that this reality is composed of. A reality where Chromatic Waves are generated by Dynamic Storms. A Radiant Landscape is revealed at Moonset. Walled Plain and Underground Constellations await to be discovered. Monolithic structures (Wispy Columns) spatially fragment a reality whose past can be read in the Negative Acceleration of stars and whose future can be foreseen in a Silicon Crystal.

The objects that accompany the photographs – Sound Mirror, Silicon Crystal, Umbra Shape – function as cultural artefacts belonging to a world that awaits its reconstruction.

The works in this exhibition offer viewers access to a space that exists at the border between the perceptible and the susceptible. The final aim of playing with the filters of reality is to perceive creation through the eyes of a Bethe: as an intentionally coincidental presence.

Mihai Plătică, 'Alpher-Bethe-Gamow', installation view at Gaep Gallery
Mihai Plătică, 'Alpher-Bethe-Gamow', installation view at Gaep Gallery
Mihai Plătică, 'Alpher-Bethe-Gamow', installation view at Gaep Gallery
Mihai Plătică, 'Alpher-Bethe-Gamow', installation view at Gaep Gallery
Mihai Plătică, 'Alpher-Bethe-Gamow', installation view at Gaep Gallery
Mihai Plătică, 'Alpher-Bethe-Gamow', installation view at Gaep Gallery
Mihai Plătică, 'Alpher-Bethe-Gamow', installation view at Gaep Gallery

[RO]

Text de Oana Stan

Alpher-Bethe-Gamow pornește de la o investigare personală și artistică a unor parametri de analiză a creației.

Povestea expoziției are ca sursă de inspirație o lucrare științifică și trei cercetători, dintre care unul este o prezență întâmplătoare. În încercarea de a explica teoria originii universului, Ralph Alpher și George Gamow publică în 1 aprilie 1948 lucrarea The Origin of Chemical Elements (Originea elementelor chimice). Hans Bethe este menționat ca autor al lucrării de către Gamow în glumă, pentru a crea un calambur bazat pe asemănarea dintre numele celor trei și literele grecești alfa, beta, gama.

Investigarea creativă a realității propusă de Mihai Plătică se aseamănă în anumite privințe unei cercetări științifice. Observația, strângerea datelor, analiza, experimentul sunt metode care stau la baza lucrărilor sale. Elemente chimice primordiale precum hidrogenul și heliul fac parte din formula narativă a expoziției. Niobiu anodizat, folie de vanadiu, izotopi de tritiu acompaniază vizual peisaje ce surprind o natură enigmatică. O natură ce vibrează silențios printre filtre de lumină.

Lucrarea lui Ralph Alpher și George Gamow prezintă un model matematic util pentru a calcula procesele nucleare care ar fi putut avea loc la puțin timp după Big Bang, demonstrând astfel teoria originii universului. Așa cum oamenii de știință folosesc formule pentru a controla relativitatea cercetării, Mihai Plătică folosește modele de analiză a realității caracteristice fotografiei. În procesul aplicării lor, el ajustează în permanență realitatea pentru a-i da un nou sens. Modelul cromatic RGB (red-green-blue), utilizat cu precădere pentru a reprezenta imagini pe sisteme electronice, maximizează conținutul informațional minimizând timpul de interpretare. Din acest motiv, este întrebuințat în multiple medii, de la fotografie la imagini preluate de sateliți. În cazul fotografiei color, cele trei culori sunt folosite în diferite combinații și cantități pentru a reprezenta realitatea în conformitate cu capacitatea ochiului uman de a percepe spectrul luminii vizibile. În cazul fotografiei științifice, modelul RGB este aplicat imaginilor pentru ca oamenii de știință să poată vizualiza și cataloga informația din imaginile monocromatice înregistrate de sateliți.

O parte importantă din expoziție o constituie peisajele naturale explorate prin manipularea modelului cromatic. Fie că se axează pe complexitatea forțelor naturii sau pe particularitatea anumitor texturi ale elementelor naturale, miza finală a acestor lucrări este de a chestiona capacitatea fotografiei de a surprinde complexitatea realității. Modelul cromatic RGB devine astfel un mediator aparte între știință și artă, un exercițiu de remediere vizuală a lumii.

Expoziția nu își propune să impună un anumit parcurs narativ, ci invită privitorii la o explorare organică a spațiilor surprinse în imagini. În compoziția universului Alpher-Bethe-Gamow, realitatea este direcționată și divizată într-un spectru. Analizându-l,  descoperi elementele ce compun această realitate. O realitate în care valuri cromatice (Chromatic Waves) sunt generate de furtuni dinamice (Dynamic Storm). Peisaje radiante (Radiant Landscape) se dezvăluie la apus de lună (Moonset). O câmpie zidită (Walled Plain) și constelații subterane (Underground Constellation) cer sa fie descoperite. Structuri monolitice (Wispy Columns) fragmentează spațial o realitate al cărei trecut poate fi citit în accelerarea negativă (Negative Acceleration) a astrelor și al cărei viitor poate fi ghicit în cristale de siliciu.

Obiectele ce acompaniază fotografiile – Sound Mirror, Silicon Crystal, Bowls, Umbra Shape – îndeplinesc funcția unor artefacte culturale aparținând unei lumi ce așteaptă să fie reconstruită.

Lucrările din expoziție își propun să ofere privitorilor acces într-un spațiu aflat la granița dintre perceptibil și susceptibil. Miza finală a jocului cu filtrele realității este de a percepe creația din perspectiva unui Bethe: o prezență intenționat întâmplătoare.

Imprint

ArtistMihai Plătică
ExhibitionAlpher-Bethe-Gamow
Place / venueGaep Gallery, Bucharest, Romania
Dates06 March – 08 May 2021
PhotosPatric Pavel
Websitewww.gaepgallery.com/
Index

See also