26 October 2020

[EN/PL] ‘How to Make a Monument Public (Dis)appear’ by Daniel Malone at Gdańska Galeria Miejska

[EN/PL] ‘How to Make a Monument Public (Dis)appear’ by Daniel Malone at Gdańska Galeria Miejska

[EN]

The solo exhibition by Daniel Malone is a continuation of a project presented in summer 2018 at the Goethe-Institut Curatorial Residencies Ludlow 38 in New York under the title “How to Make a Monument (Dis)appear“. The exhibition was based on a set of questions regarding the legal status, rights and responsibilities of art in public spaces. It focused on contemporary discussions and controversies around public monuments found in the former Communist Block, as well as the debate around the removal of Confederate and other colonialist and racist statues in the US. This perspective was inspired by the wave of protests all over the US, but especially strong in the South, that put the question of how to deal with the problematic memorials in front of a public debate. Moreover the protesters actively removed or toppled down some of the monuments, so the discussion was not an academic one but rather a reaction to the reality on the ground.

Around the same time in Poland a different debate occurred, started by the controversies surrounding the monuments from socialist times. In many cases a lot of structures has been removed and destroyed following the political line of the current conservative, right-wing government.

The debate around monuments is an ongoing process in Poland. Parts of the project were presented in 2019 in the framework of 11th Edition of the Warsaw under Construction Festival under the inspiring title: “Monumentomania”…

Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view

The so called „monumentomania” is still digesting the World, and it came back with actually a stronger force then before. The response of the protesters in the US, following the murder of George Floyd in many cases targeted the remaining monuments devoted to the confederates. This critical attitude towards the memorial spread around the world and we could just witness a collapse of many monuments which depicted figures associated with the colonial past. In the same time in Poland the debate around the monuments took a different turn. Some memorials became a space for political activists advocating for equal rights and respect for LGBT people in Poland, as this group was lately targeted by many of high rank Polish politician, government and the church.

It seems that it is a right moment to reflect again on the topic of monuments. Thus the project receives an update, which takes into consideration the events that happened globally in the last two years as well it reflects strongly on the local context. The city of Gdańsk, with its multicultural history becomes an inspiration to reconsider the function of the memorials, our relations to them and their status. The show reacts to recent events in Gdańsk, which are the result of the aggravation of the public debate.

It takes place also in very unusual times, midst the global epidemic crisis. It gives another layer to rethink on how we treat a common space and our position within it. Thus the exhibition will take place also outside the gallery and incorporate a public monument in Gdańsk. The selected memorial, will become an art intervention platform, its story will be appropriated and retold. As maybe this is one of the strategies in dealing with the monuments – telling different stories…

Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view
Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view

[PL]

Indywidualna wystawa Daniela Malone’a jest kontynuacją projektu prezentowanego latem 2018 roku w Goethe-Institut Curatorial Residencies Ludlow 38 w Nowym Jorku pod tytułem How to Make a Monument (Dis)appear (Jak sprawić, by pomnik się (nie)pojawił). Punktem wyjścia do wystawy były pytania dotyczące statusu prawnego oraz praw i obowiązków sztuki w przestrzeni publicznej. Wystawa w Nowym Jorku skupiała się na aktualnych dyskusjach oraz kontrowersjach wokół pomników zlokalizowanych w krajach dawnego bloku komunistycznego, ale także na aktualnej debacie wokół usuwania posągów upamiętniających Konfederatów oraz innych kolonialnych i rasistowskich pomników w USA. Perspektywa wystawy została zainspirowana falą protestów, które objęły całe Stany Zjednoczone, ale szczególnie silne były na południu USA. Właśnie poprzez te wydarzenia pytanie o to, jak uporać się z problematycznymi pomnikami, znalazło się w centrum debaty publicznej. Dyskusja ta nie miała charakteru akademickiego, była raczej bezpośrednią reakcją na rzeczywistość, a uczestnicy protestów własnoręcznie usuwali lub obalali niektóre pomniki.

Mniej więcej w tym samym czasie w Polsce miała miejsce inna konfrontacja, zapoczątkowana kontrowersjami wokół zabytków z czasów socjalistycznych. Wiele historycznych pomników zostało usuniętych i zniszczonych zgodnie z linią polityczną obecnego konserwatywnego, prawicowego rządu.
Polemika towarzysząca pomnikom i miejscom oraz sposobom upamiętniania w Polsce wciąż trwa. Zjawisko przybiera różne formy. W 2019 fragmenty projektu How to Make a Monument (Dis)appear zostały zaprezentowane podczas 11. edycji Festiwalu Warszawa w Budowie pod inspirującym tytułem: Monumentomania.

Daniel Malone, 'How to Make a Monument Public (Dis)appear' at Gdansk City Gallery, exhibition view

Tak zwana „monumentomania” wciąż trawi świat i właśnie wróciła z jeszcze większą siłą. W czasie ostatniej, kolejnej fali protestów w USA, które wybuchły po zabójstwie George’a Floyda, gniew uczestników demonstracji w wielu przypadkach wyładowywał się właśnie na znajdujących się w przestrzeni publicznej pomnikach poświęconych Konfederatom. Ta krytyczna i zdecydowana postawa rozprzestrzeniła się po całym świecie i w ostatnim czasie byliśmy świadkami upadku wielu pomników przedstawiających postacie związane z kolonialną przeszłością.
W tym samym czasie w Polsce debata wokół pomników przybrała znowu inny obrót. Niektóre pomniki stały się platformą do działań i protestów aktywistów i działaczy politycznych opowiadających się za równymi prawami i szacunkiem dla osób LGBT, ponieważ ta część społeczeństwa stała się ostatnio celem licznych ataków czołowych polityków, rządu i kościoła w Polsce. 

Wydaje się, że to właściwy moment, aby ponownie zastanowić się nad pomnikami. Projekt zostanie zaktualizowany, uwzględniając wydarzenia, które miały miejsce na całym świecie w ciągu ostatnich dwóch lat. Badając ten temat, w dużym stopniu odnosi się również do lokalnego kontekstu. Gdańsk, ze swoją wielokulturową historią, stanowi inspirację do ponownego przemyślenia funkcji pomników oraz miejsc pamięci, naszych relacji z nimi oraz ich statusu. Wystawa odnosi się również do niedawnych wydarzeń w Gdańsku, będących efektem zaostrzenia debaty publicznej. Projekt dzieje się w wyjątkowym czasie, w trakcie globalnego kryzysu epidemicznego. Atmosfera ta dodaje kolejną warstwę do przemyśleń o tym, jak traktujemy wspólną przestrzeń i nasze w niej miejsce. Dlatego wystawa odbędzie się również poza galerią, anektując jeden z pomników w przestrzeni miejskiej Gdańska. Wybrany monument zostanie poddany interwencji artystycznej, a jego historia zostanie zawłaszczona i opowiedziana na nowo. Być może jedną ze strategii postępowania z pomnikami okaże się właśnie opowiadanie różnych historii…

Imprint

ArtistDaniel Malone
ExhibitionHow to Make a Monument Public (Dis)appear
Place / venueGdansk City Galery (Günter Grass Gallery), Gdańsk, Poland
Dates2 October – 21 November 2020
Curated byStanisław Welbel
Photosfot. Piotr Połoczański / www.redwedding.pl www.photolife.pl www.facebook.com/poloczanski
Websitewww.ggm.gda.pl
Index

See also