25 November 2020

[EN/PL] ‘Die Sonne Does Not Shine The Same As Słońce’ at TRAFO Center for Contemporary Art

'Die Sonne does not shine the same as Słońce', installation view, TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, 2020
[EN/PL] ‘Die Sonne Does Not Shine The Same As Słońce’ at TRAFO Center for Contemporary Art
'Die Sonne does not shine the same as Słońce', installation view, TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, 2020

[EN]

The exhibition traces the development of the dream about one undivided Europe, starting at the sentiments of the year 2004 which accompanied the enlargement of the European Union by eight countries of the former Eastern bloc. It analyzes the subjects of labor, migration and the culture of liberal modernization fuelled by the EU. It also explores cultural geography and the changing perceptions of the borders between the “Old” and the “New” Europe. Works by artists from two recent decades as well as new commissions serve as case studies in investigating Central European countries’ transformation from “post-Socialist” to “European.”

The exhibition presents ways in which art reflected the excitements and fears around the accession of countries of the former Eastern bloc to the European Union, and shows how art expresses, negotiates and criticizes the idea of striving for a united Europe now. The exhibition asks questions about the journey so far, and about the future of the transnational community dream. The exhibition is firmly embedded in its local context as it takes place in Szczecin, a city situated near the Polish-German border.

The works gathered in TRAFO’s space document activities which have taken place along the conventional border between Central and Western Europe as well as the negotiations of one’s own position relative to that border. The exhibition also presents ways in which artists engage in the European public sphere, gathers artistic emanations of geopolitical imagination, gives voice to dissent against the liberal economic model, and traces the alternating disappearance and renewal of national and class boundaries. Die Sonne… is a journey through the recent past, through dreams, violence, and modernization.

The exhibition will be accompanied by a catalogue which contains critical essays by Ieva Astahovska, Kornelia Kończal, Klara Kemp-Welch and Stanisław Ruksza.

'Die Sonne does not shine the same as Słońce', installation view, TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, 2020
Grażyna Monika Olszewska/Rufus, 'Totem / A Rally Through Poland', 2020, installation, game
Marko Raat, 'For Aesthetical Reasons', 1999, video, 28’
'Die Sonne does not shine the same as Słońce', installation view, TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, 2020
Martyna Hadyńska, 'Meeting', 2019, video 22’, Caregivers’ Initiative, participatory project, 2020
in the foreground: a collection of documents and materials from the archive of Lambda Warszawa, 1996-2006; left: Karolina Breguła, 'Let them see us', 2003, photographs
APART collective, 'Unwelcome', 2020, video, 11’43’’
Tanja Ostojić, 'Looking for a Husband with EU Passport', 2000–2005, Participatory web project/combined media installation
'Die Sonne does not shine the same as Słońce', installation view, TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, 2020
Mikołaj Biberstein, 'Man on a cow', 2020, oil, canvas
Franciszek Starowieyski, 'Divina Polonia', 1998, pencil, paper
Zuzanna Czebatul, 'Siegfried’s departure I-III', 2018, plaster, copper, lacquer, sulfur
'Die Sonne does not shine the same as Słońce', installation view, TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, 2020
Henrike Naumann, 'M40B3 (Bauhausjahr)', part of Tag X, 2019, installation
'Die Sonne does not shine the same as Słońce', installation view, TRAFO Center for Contemporary Art in Szczecin, 2020

[PL]

Wystawa śledzi rozwój marzenia o jednej, niepodzielonej Europie, przyjmując za punkt wyjścia rok 2004 – moment akcesji krajów postsocjalistycznych do Unii Europejskiej. Analizuje wątki pracy, migracji, oraz kulturę liberalnej modernizacji napędzanej przez UE, prezentuje prace związane z geografią kulturową i zmieniającym się postrzeganiem granic między „nową” a „starą” Europą. Prace artystów i artystek z ostatnich dwóch dekad oraz prace przygotowane specjalnie na wystawę posłużą jako studia przypadków do badania transformacji krajów Europy Środkowej z „postsocjalistycznych” do „europejskich”.

Wystawa ukazuje sposoby, w jaki sztuka odbijała ekscytacje i lęki związane z przystąpieniem krajów byłego bloku wschodniego do Unii Europejskiej, oraz jak wyraża, negocjuje i poddaje krytyce ideę dążenia do zjednoczonej Europy. Wychodząc od społecznej atmosfery około roku 2004, zadaje pytanie o przebytą drogę oraz przyszłość marzenia o ponadnarodowej wspólnocie.

Wystawa osadzona jest w lokalnym kontekście położonego nieopodal granicy polsko-niemieckiej Szczecina. Zebrane w przestrzeni TRAFO dzieła są świadectwem działań skupionych na umownej granicy między Europą Środkową a Zachodnią, a także wyrazem negocjowania własnej pozycji. Ukazują metody, w jakie artyści i artystki angażują się w europejską sferę publiczną, artystyczne emanacje wyobraźni geopolitycznej, kontestowanie liberalnego modelu ekonomicznego, naprzemienne zanikanie i odnawianie się granic narodowych i klasowych. Die Sonne… jest podróżą przez niedaleką przeszłość, marzenia, lęki, przemoc i modernizację.

Wystawie towarzyszy publikacja zawierająca eseje Ievy Astahovskiej, Kornelii Kończal, Klary Kemp-Welch i Stanisława Rukszy.

Imprint

ArtistApart collective, Mikołaj Biberstein, Karolina Breguła, Adam Chodzko, Zuzanna Czebatul, Martyna Hadyńska, Michał Iwanowski, Flo Kasearu, Kijewski/Kocur, Małgorzata Mirga-Tas, Henrike Naumann, Grażyna Monika Olszewska/Rufus, Tanja Ostojić, Marko Raat, Slavs and Tatars, Société Réaliste, Franciszek Starowieyski, Mikołaj Starowieyski, Ive Tabar, Nomeda & Gediminas Urbonas
ExhibitionDie Sonne Does Not Shine The Same As Słońce
Place / venueTRAFO Center for Contemporary Art, Szczecin, Poland
Dates15 October – 29 November 2020
Curated byJakub Gawkowski
Exhibition designKarolina Babińska
PhotosAndrzej Golc
Websitetrafo.art
Index

See also