6 March 2020

[EN/CZ] ‘The New Dictionary of Old Ideas’ at Meetfactory

[EN/CZ] ‘The New Dictionary of Old Ideas’ at Meetfactory

[EN]

Central Europe – A utopia, a fact, or a concept of thought? The New Dictionary of Old Ideas is an artistic project that widely explores this phenomenon by examining its urgent political topics, history, geography, and visual culture. Works by artists from Georgia, Poland, Spain and Czech Republic will occupy the space of both the MeetFactory Gallery and Kostka Gallery until March 27.

The New Dictionary of Old Ideas Residency Project

The New Dictionary of Old Ideas is based on the eponymous project created as part of a residency program organized by MeetFactory and curated by Lucia Kvočáková and Piotr Sikora. Its aim was to interconnect cultural centers in countries of Central Europe and to explore this notorious phenomenon on the backdrop of political topics, visual culture, arts and history of this region. The three-year project will also produce an exhibition housed by the MeetFactory Gallery and Kostka Gallery and co-curated by Data Chigholashvili and Alba Folgado.

'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view

Definition of Central Europe – curatorial concept

The curators have introduced the exhibition’s concept: “Central Europe can also be seen as an idea, a metaphor of connection between the presumed West and East. However, this contact should not be understood in absolute terms, but relative to the specificities of each context. Historical and global processes, the existing threads between locations and ideas, must also be considered, since they contribute greatly to the shaping of opinions and beliefs tied to this concept.”

The exhibition approaches the phenomenon of Central Europe not as merely subjected to a physical location, but also influenced by socio-political, economic, and cultural factors. Directly defining `Central` can generate disagreements and dichotomous divisions (such as center and periphery). The artworks invite to contemplate how the world is seen near us and afar, and how its perception can be (re)defined through movement, time, and beliefs. The production of dominant images and narratives in Europe has legitimized new forms of persecuting minorities and underprivileged groups, both within its territory and beyond.

Exhibiting artists

The exhibition will showcase works by nine artists – Erick Beltrán (Mexico/Spain), Verónica Lahitte (Argentina/Spain), Elena Lavellés (Spain), Irmina Rusicka (Poland), Katharina Stadler (Austria/Georgia), Sandro Sulaberidze and Nino Zirakashvili (Georgia). The inclusion of artists from countries outside Europe is pivotal to the exhibition project adding a whole new dimension – a perspective of the region from outside, from countries that do not belong to the region of Central Europe. Specifically Czech perspective is represented by Adéla Součková and Jiří Žák.

'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view

[CZ]

4. únor 2020, Praha – Střední Evropa – utopie, fakt nebo myšlenkový koncept? The New Dictionary of Old Ideas zkoumá tento fenomén prostřednictvím aktuálních politických témat, historických a geografických faktů a děl vizuální kultury. Umělci z Gruzie, Polska, Španělska a ČR tentokrát obsadí jak Galerii MeetFactory, tak Galerii Kostka až do 27. března. 

Rezidenční projekt The New Dictionary of Old Ideas

Výstava The New Dictionary of Old Ideas vychází ze stejnojmenného projektu rezidenčního programu MeetFactory, pod kterým jsou podepsaní kurátoři Lucia Kvočáková a Piotr Sikora. Cílem bylo vytvořit síť mezi kulturními centry zemí střední Evropy a skrze politická témata, vizuální kulturu, umění a dějiny daného regionu prozkoumat tento často používaný termín. Jedním z výstupů tohoto tříletého projektu je i výstava v Galerii MeetFactory a Galerii Kostka, na které s kurátory spolupracují kurátoři Data Chigholashvili a Alba Folgado.

Definice střední Evropy – koncept výstavy

„Střední Evropu lze vnímat jako myšlenku, metaforu spojení domnělého západu a východu,“ představují kurátoři hlavní vizi výstavy. „Tento kontakt by však neměl být spatřován jako absolutně platný, ale ve vztahu se specifiky jednotlivých kontextů. Je také třeba vzít v potaz historické a globální procesy či stávající spojnice mezi geografickými místy a idejemi, protože právě ty do velké míry přispívají k utváření názorů a přesvědčení, která se s tímto konceptem pojí.“

Výstava o regionu střední Evropy přemýšlí nejen jako o fyzickém místě. Definují jí také sociopolitické, ekonomické a kulturní faktory, které často vyvolávají spory vytvářející dichotomické protiklady (například centrum vs. periferie). Jednotlivá díla reflektují vnímání světa jako něčeho blízkého i vzdáleného, a možnosti (pře)definování tohoto vnímání prostřednictvím pohybu, času nebo různých dogmat. Produkce dominantních obrazů a narativů v Evropě legitimizovala nové formy pronásledování menšin a neprivilegovaných skupin, a to jak v rámci jejího území, tak i za jejími hranicemi.

'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view
'The New Dictionary of Old Ideas', exhibition view

Vystavující umělci a umělkyně

Na výstavě představí svou tvorbu devět umělců, bývalí rezidenti MeetFactory – Erick Beltrán (Mexiko/Španělsko), Verónica Lahitte (Argentina/Španělsko), Elena Lavellés (Španělsko), Irmina Rusicka (Polsko), Katharina Stadler (Rakousko/Gruzie), Sandro Sulaberidze a Nino Zirakashvili (Gruzie). Zastoupení umělců ze zemí mimo střední Evropu je podstatným bodem výstavy, které dává další rozměr – přináší pohled na region z vnějšku, ze zemí, které do střední Evropy nespadají. Domácí pohled pak přinášejí Adéla Součková a Jiří Žák.

Imprint

ArtistErick Beltrán, Verónica Lahitte, Elena Lavellés, Irmina Rusicka, Adéla Součková, Katharina Stadler, Sandro Sulaberidze, Nino Zirakashvili, Jiří Žák
ExhibitionThe New Dictionary of Old Ideas
Place / venueMeetfactory, Prague
Dates21 February – 27 March 2020
Curated byData Chigholashvili, Alba Folgado
Index

See also