25 January 2021

[EN/CZ] ‘Mikuláš Medek: Naked in the Thorns’ at National Gallery in Prague

'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
[EN/CZ] ‘Mikuláš Medek: Naked in the Thorns’ at National Gallery in Prague
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view

[EN]

The retrospective exhibition of the painter Mikuláš Medek is among the most extensive shows at the National Gallery Prague. In addition to the Waldstein Riding School, which presents the autonomous part of Medek’s paintings from the beginning to the end of his career, Medek’s works for the churches in Jedovnice, Kotvrdovice, and Senetářov are together exhibited in the Convent of Saint Agnes for the first time ever. Medek’s large works for Czechoslovak Airlines are displayed in the Trade Fair Palace.

The exhibition is more than just evaluating Medek’s works in retrospect. It is expanded by the artist’s previously unknown artworks and films discovered in his estate, the works of the artists who influenced him and with whose art he dealt (Toyen, Dalí, Teige), and the works of his contemporaries whom he befriended and collaborated with in art exhibitions (Sekal, Istler, Koblasa, Piesen, and Boudník).

During his short life, Mikuláš Medek (1926⁠–⁠1974) produced a large painting oeuvre that made a substantial shift, starting with his early Expressionist and Cubist works, passing through his original understanding of Surrealism and Existentialism to an expression called art informel, which touched upon abstraction, to eventually return to figuration. He developed his own philosophical concept of a painting as ‘a view of the view’ that helped him absorb Mannerism and employ original architectural morphology toward the end of his life. The depth of his artistic expression, the broadness of his artistic scope, and the ability to generalise the variable feelings of the time rates him among the most illustrious Czech painters. He always took his own path; his attitude was strong enough to resist the various artistic and social pressures of the time.

The curators Lenka Bydžovská and Karel Srp designed the entire project. The architect Lukáš Machalický is behind the exhibition’s unique solution, developing new possibilities of installation, and Štěpán Malovec and Kristina Ambrozová made the graphic design.

'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view
'Mikuláš Medek: Naked in the Thorns', exhibition view

[CZ]

Retrospektiva malíře Mikuláše Medka patří k nejrozsáhlejším výstavám Národní galerie Praha. Kromě Valdštejnské jízdárny, kde je představena autonomní část Medkova malířského díla od jeho počátků po vlastní závěr, jsou v Klášteře sv. Anežky České vůbec poprvé společně vystaveny Medkovy práce pro kostely v Jedovnicích, Kotvrdovicích a Senetářově. Rozměrné realizace pro Československé aerolinie jsou umístěny ve Veletržním paláci.

Výstava přesahuje rozměr pouhé hodnotící retrospektivy. Je rozšířena o dosud neznámé práce a filmy z autorovy pozůstalosti, práce autorů, kteří jej ovlivnili a s jejichž tvorbou se vyrovnával (Toyen, Dalí, Teige), či o práce generačních vrstevníků, s nimiž se přátelil a se kterými společně vystavoval (Sekal, Istler, Koblasa, Piesen či Boudník).

Mikuláš Medek (1926⁠–⁠1974) během svého krátkého života vytvořil obsáhlé malířské dílo, které opsalo výrazný oblouk, začínající expresivními a kubizujícími juveniliemi, vedoucí přes osobitý výklad surrealismu a existencialismu k projevu označovanému jako informel, jímž se výrazně dotkl abstrakce, aby se opět vrátil k figuraci a rozvíjel vlastní filozofické pojetí obrazu jako „pohledu na pohled“, jenž mu umožnil vstřebat manýrismus a uplatnit svébytné architektonické tvarosloví v závěru svého díla. Hloubkou uměleckého výrazu, šíří výtvarného záběru, schopností zobecnit proměnlivé pocity doby se řadí po bok nejvýznamnějších českých malířů. Šel vždy vlastní cestou, jeho postoj byl natolik silný, že dokázal odolat nejrůznějším uměleckým a společenským tlakům doby.

Koncepci celého projektu vytvořila autorská dvojice Lenka Bydžovská a Karel Srp, architektonického řešení výstavy se ujal Lukáš Machalický, který jí vtiskl jedinečné pojetí, rozvíjející nové možnosti instalace, autory grafického řešení výstavy jsou Štěpán Malovec a Kristina Ambrozová.

Imprint

ArtistMikuláš Medek
ExhibitionMikuláš Medek: Naked in the Thorns
Place / venueNational Gallery Prague – Waldstein Riding School, Trade Fair Palace, Convent of St Agnes of Bohemia
Dates11 September 2020 – 31 January 2021
Curated byMichal Novotný
Websitewww.ngprague.cz
Index

See also