3 November 2020

[EN/CZ] ‘Convoluted Hub Network’ by Jozef Mrva jr. at Galerie Dole

[EN/CZ] ‘Convoluted Hub Network’ by Jozef Mrva jr. at Galerie Dole

[EN]

In his mixed media realizations, he often combines and interconnects 3D animations, drawings and printed objects, Jozef Mrva Jr. demonstrates his fascination with a space not perceived primarily as a place for the application of artistic expression, but seen and constructed primarily as a mathematical quantity built according to codified principles of pure mathematics, expressed and seen today mainly as a mathematical structure.

In the logic of the above, therefore, his interest in topology and the associated knot theory is not surprising. Although the mathematical knot is inspired by knots on a rope, its ends are connected. So it has no beginning or end. It is not possible to “untie” him, get rid of him, eliminate him by transforming him into something else. What appears numerically to be an evident and obvious expression of space and in space, in its graphic concept, looks like a visual puzzle, like a kind of “twisted” ouroboros biting into its own tail.

In his latest project, Convoluted Hub Network, he turns more to the ground and focuses his attention on the world of logistics and transportation, which he sees as one of the Gordian knots that form the fabric of today’s world. Where, in horizontally spaced, constantly swelling warehouses and transshipment depots absorbing and ejecting tons of material, the rationality of logic has turned into consumer logistics, it seeks to reveal the nodes that the supply, demand, value-added and profit networks are only firmly bound. He reveals this globally spread system as another twisted network which, as it flourishes, gradually passes into a self-producing and self-affirming stage of its existence, in which it eagerly experiences and entangles itself. Where there is no beginning or end, meaning fades. Therefore, the goods can never be delivered on time.

Jozef Mrva jr., 'Convoluted Hub Network', installation view
Jozef Mrva jr., 'Convoluted Hub Network', installation view
Jozef Mrva jr., 'Untitled', cut dibond board, corrugated cardboard, 160 x 120 x 15cm, 2020
Jozef Mrva jr., 'Knot Guts', ink on handmade paper, 70 x 50 cm, 2020
Jozef Mrva jr., 'Hub Network I and III'., C-print on paper, 21 x 29 cm, 2020
Jozef Mrva jr., 'Hub Network IV.', C-print on paper, 21 x 29 cm, 2020
Jozef Mrva jr., 'Hub Network V'., C-print on paper, 21 x 29 cm, 2020
Jozef Mrva jr., Installation view with 'Warehouse form II'
Jozef Mrva jr., 'Warehouse form IV', cut dibond board, corrugated cardboard, 120 x 90 x 15 cm, 2020
Jozef Mrva jr., 'Warehouse form III', cut dibond board, corrugated cardboard, 160 x 120 x 15cm, 2020
Jozef Mrva jr., 'Hub Network II'., C-print on paper, 21 x 29 cm, 2020

[CZ]

Ve svých novomediálních, intermediálních i „klasických“ realizacích, jež často kombinuje a vzájemně provazuje, Jozef Mrva ml. dokládá svoufascinaci prostorem nevnímaným primárně jako místo pro uplatnění (ne)uměleckého vyjádření, ale viděným a konstruovaným především jako matematická veličina budovaná podle primárně arbitrárních, později kodifikovaných principů čisté matematiky vyjadřovaných a viděných dnes převážně jako matematická struktura. V logice výše zmíněného proto nepřekvapí jeho zájem o topologii a s ní spojenou teorii uzlů. Ačkoli je matematický uzel inspirován třeba uzly na provaze, jsou (na rozdíl od těch na laně) jeho konce spojeny.  Nemá tedy svůj začátek, ani konec. Není možné ho „rozvázat“, zbavit se ho, eliminovat ho transformací do něčeho jiného. Podle wikipedie je „matematicky řečeno uzel vnořením kružnice do třírozměrného Euklidovského prostoru“, přičemž zmnožení a propojení ekvivalentních kružnic se pak může dít pomocí deformace jedné z nich. To, co se číselně jeví jako evidentní a zřejmé vyjádření prostoru a v prostoru, vypadá ve svém grafickém pojetí jako vizuální rébus, jako jakýsi „prokroucený“ uroboros zakusující se do vlastního ocasu. To, co tedy podle systému axiómů působí jako jasně daná a jasně matematicky vyjádřitelná skutečnost, může se (z)hroutit zásahem zvenčí, ovšem jedině tehdy, bude-li tento zásah obsahovat jistou radikalitu svého působení. Zřejmost se pak může lehce proměnit v labilitu, čistota v hybridní karikaturu a příběh o nerozvazatelném uzlu v gordickou historku.

Ve svém posledním projektu Convoluted Hub Network se (jak sám uvádí v anotaci) „obrací víc na zem a svoji pozornost zaměřuje k světu logistiky a přepravy, jež vidí jako jeden z gordických uzlů tvořících předivo současného světa“. Tam, kde se v horizontálně rozprostraněných neustále bobtnajících skladech a překladištích pohlcujících a vyvrhujících tuny materiálu racionalita logiky proměnila v konzumní logistiku chce odhalovat uzly, které síť nabídky, poptávky, přidané hodnoty a zisku vážou jen naoko pevně. Odhaluje tento globálně rozprostřený systém jako další pokroucenou spekulativní síť, která tím, jak bují, postupně přechází do sebeprodukujícího a sebepotvrzujícího stádia své existence, v němž se s chutí zakusuje a opětovně zaplétá sama do sebe. Tam, kde není začátek, ani konec, vyprchává smysl. Zboží proto nemůže být nikdy dodáno včas.

 

Imprint

ArtistJozef Mrva jr.
ExhibitionConvoluted Hub Network
Place / venueGalerie Dole, Antikvariát a klub Fiducia, Ostrava, Czechia
Dates7 September – 15 November 2020
Curated byMartin Mikolášek
Index

See also