[EN/BY/RU/PL] Open Letter from Cultural Workers in Belarus

[EN/BY/RU/PL] Open Letter from Cultural Workers in Belarus

[EN]

We, cultural workers of Belarus, are deeply shocked and outraged by the events of the last days in our country related to the elections of the President of the Republic of Belarus, and by the huge and unmotivated level of violence and aggression committed by the official authorities and law enforcement agencies against the people of our country. 

The presidential elections held on August 9 were carried out without the participation of independent observers and with multiple recorded cases of irregularities and falsifications during the vote counting. No results were announced to citizens waiting outside many polling stations as electoral commissions quietly left their stations guided by the riot police. The security forces were also seen beating and detaining people who came to see the election results after the polling stations closure.

Starting from August 9, 2020, police and military have been applying an unprecedented level of force and brutality against peaceful citizens. They used specialized equipment, such as rubber bullets, stunning grenades, tear gas, water cannons, etc., as well as physical violence against unarmed people at peaceful rallies, thus violating civil rights guaranteed in accordance with the Article 35 of the Constitution of the Republic of Belarus. We demand launching an independent investigation into every act of brutality and violence committed by police structures.

As of today, the total number of detained citizens across the country stands at 7000. According to the eyewitnesses, people are held in inhuman conditions: up to 40-50 detainees are placed in cells designed to hold 10. This is especially dangerous and unacceptable in the light of the COVID-19 pandemic.

The detainees are denied access to water, food, hygiene and medical care. Their families and friends are not informed about their location. They do not have access to legal assistance and are handled with physical and mental violence. There are detainees (men, women and teenagers) who didn’t take part in the peaceful protests but were targeted by the police in a random fashion and seized when they passed by on their way from work or walked a dog.

We demand an investigation into these atrocities and malfeasance committed by the law enforcement agencies.

We, the undersigned, cultural workers demand:

 1. To stop the acts of violence against civilians and remove the atmosphere of fear from the streets.
 2. To release all political prisoners and detainees.
 3. To hold new transparent elections of the President of the Republic of Belarus.
 4. To provide Belarusian citizens with free access to information and the right to peaceful assembly.

We consider the actions of the law enforcement agencies to be illicit, inadequate and offensive to the Constitution of the Republic of Belarus, according to which the individual, their rights, freedoms and guarantees for their attainment constitute the main goal and value of the society and the State (article 2 of the Constitution of Republic of Belarus).

***

[BY]

Мы, культурныя работнікі і работніцы Беларусі, глыбока ўзрушаныя і абураныя падзеямі апошніх дзён, звязанымі з выбарамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а таксама тым узроўнем нематываванага гвалту і агрэсіі над грамадзянамі і грамадзянкамі нашай краіны з боку афіцыйных уладаў і службаў правапарадку.

9 жніўня прайшлі выбары Прэзідэнта краіны, выбары былі праведзены без удзелу незалежных назіральнікаў, на многіх участках зафіксаваныя выпадкі фальсіфікацыі выбараў пры падліку галасоў, а таксама незлічоныя парушэнні працэдуры галасавання. Выбарчыя камісіі па ўсёй краіне пакінулі свае ўчасткі без абвяшчэння вынікаў у прысутнасці АМАПу, які затрымліваў і збіваў грамадзян, што прыйшлі на ўчасткі вечарам апошняга дня галасавання, каб азнаёміцца з вынікамі.

На працягу апошніх дзён, пачынаючы з 9 жніўня 2020 года органы правапарадку ўжываюць беспрэцэдэнтную па сваім маштабе і ўзроўню агрэсіі сілу ў адносінах да мірных грамадзян і грамадзянак. Выкарыстанне спецсродкаў, такіх як гумовыя кулі, светлашумавыя гранаты, слёзатачывы газ, вадамёты і іншую спецтэхніку, а таксама прымяненне фізічнага гвалту з боку сілавых структур падчас мірных акцый пратэсту супраць бяззбройных людзей парушае грамадзянскія правы, гарантаваныя 35 артыкулам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Мы патрабуем правядзення незалежнага расследавання кожнага акта жорсткасці і гвалту з боку сілавых структур.

На сённяшні дзень колькасць затрыманых грамадзян і грамадзянак Рэспублікі Беларусь па ўсёй краіне дасягае 7000 чалавек. Па словах відавочцаў, іх ўтрымліваюць у нечалавечых умовах: у камерах на 10 чалавек знаходзіцца 40-50 чалавек, што асабліва небяспечна і недапушчальна ў сітуацыі пандэміі COVID-19. Зняволеным адмаўляюць у вадзе, ежы, гігіене і медыцынскай дапамозе, іх родным і блізкім не паведамляюць месцазнаходжанне затрыманых і адмаўляюць у праве на адваката, у адносінах да затрыманых падчас пратэстаў і мірных акцый 9-13 жніўня ўжываюць фізічны і псіхалагічны гвалт. Гвалту падвяргаюцца таксама затрыманыя, якія прымалі ўдзел у мірных пратэстах. Яны былі схоплены супрацоўнікамі службаў правапарадку па дарозе з працы і ў госці, у дварах і ва ўласных транспартных сродках. Мы патрабуем расследавання падобных актаў жорсткасці і службовых злачынстваў з боку праваахоўных органаў.

Мы, ніжэйпадпісаныя, работнікі і работніцы культуры патрабуем:

 1. Спыніць гвалт у дачыненні да мірных грамадзян і грамадзянак і прыбраць атмасферу страху з вуліц.
 2. Вызваліць усіх палітвязняў і затрыманых.
 3. Правесці новыя празрыстыя выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
 4. Забяспечыць грамадзян і грамадзянак Рэспублікі Беларусь вольным доступам да інфармацыі і правам на мірныя сходы.

Лічым дзеянні сілавых структур незаконнымі, непрымальнымі і парушаючымі Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, паколькі чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з’яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы (артыкул 2 Канстытуцыі РБ).

***

[RU]

Мы, культурные работники и работницы Беларуси, глубоко потрясены и возмущены событиями последних дней, связанные с выборами Президента Республики Беларусь, а также тем уровнем немотивированного насилия и агрессии над жителями нашей страны со стороны официальных властей и служб правопорядка.

9 августа прошли выборы Президента, выборы были проведены без участия независимых наблюдателей, на многих участках зафиксированы случаи фальсификации выборов при подсчете голосов, а также бесчисленные нарушения процедуры голосования. Избирательные комиссии по всей стране покидали свои участки без оглашения результатов в присутствие ОМОНа, который задерживал и избивал граждан, пришедших на участки вечером 9 августа, чтобы ознакомиться с результатами голосования. 

В течение последних дней, начиная с 9 августа 2020 года органы правопорядка применяют беспрецедентную по своему масштабу и уровню агрессии силу по отношению к мирным гражданам. Использование спецсредств, таких как резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водомётов и другой спецтехники, а также применение физического насилия со стороны правоохранительных органов и военных во время мирных акций протеста против безоружных людей нарушает гражданские права, гарантированные 35 статьёй Конституции Республики Беларусь. Мы требуем проведения независимого расследования каждого акта жестокости и насилия со стороны силовых структур. 

На сегодняшний день число задержанных граждан Республики Беларусь по всей стране достигает 7000 человек. По словам очевидцев, их содержат в нечеловеческих условиях: в камерах на 10 человек содержатся 40-50 человек одномоментно, что особенно опасно и недопустимо в ситуации пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Заключенным отказывают в воде, еде, гигиене и медицинской помощи, их родным и близким не сообщают местоположение задержанных и отказывают в праве на адвоката, по отношению к задержанным в ходе протестов и мирных акций 9-13 августа применяют физическое и психологическое насилие. Насилию подвергаются также задержанные, не принимавшие участие в мирных протестах, которые были схвачены сотрудниками служб правопорядка по дороге с работы и по личным делам, во дворах своих домов и в собственных транспортных средствах. Мы требуем расследования подобных актов жестокости и должностных преступлений со стороны правоохранительных органов.

Мы, нижеподписавшиеся, работники и работницы культуры требуем:

 1. Остановить насилие в отношении мирных граждан, прекратить запугивание и убрать атмосферу страха с улиц. 
 2. Освободить всех политзаключенных и задержанных.
 3. Провести новые прозрачные выборы Президента Республики Беларусь. 
 4. Обеспечить граждан Республики Беларусь свободным доступом к информации и правом на мирные собрания.

Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции РБ).

***

[PL]

My, pracownicy sektora kultury na Białorusi, jesteśmy głęboko wstrząśnięci i oburzeni wydarzeniami ostatnich dni w naszym kraju związanymi z wyborami prezydenta Republiki Białorusi, a także ogromnym i nieuzasadnionym nasileniem przemocy i agresji ze strony władz i organów ścigania wobec społeczeństwa.

Wybory prezydenckie, które odbyły się 9 sierpnia, zostały przeprowadzone bez udziału niezależnych obserwatorów i z wieloma odnotowanymi przypadkami nieprawidłowości i fałszerstw podczas liczenia głosów. Nie ogłoszono wyników obywatelom i obywatelkom czekającym w kolejkach pod wieloma lokalami wyborczymi, ponieważ komisje wyborcze po cichu opuściły swoje stanowiska w eskorcie oddziałów prewencji. Siły bezpieczeństwa są odpowiedzialne za bicie i zatrzymania osób, które przyszły zobaczyć wyniki wyborów po zamknięciu lokali wyborczych.

Od 9 sierpnia 2020 r. policja i wojsko bezprecedensowo używają siły i przemocy wobec pokojowo nastawionych obywateli i obywatelek. Na pokojowych wiecach wykorzystany został specjalistyczny sprzęt, taki jak gumowe kule, granaty ogłuszające, gaz łzawiący, armatki wodne itp., a także przemoc fizyczna wobec nieuzbrojonych ludzi, łamiąc tym samym prawa obywatelskie zagwarantowane w Konstytucji Republiki Białorusi, według artykułu 35. Domagamy się wszczęcia niezależnego dochodzenia w sprawie każdego aktu brutalności i przemocy, którego dopuszcza się policja i siły zbrojne.

Na dzień dzisiejszy łączna liczba zatrzymanych obywateli i obywatelek w całym kraju wynosi 7000. Według naocznych świadków są przetrzymywani w nieludzkich warunkach: do 40-50 zatrzymanych jest umieszczonych w celach przeznaczonych dla 10 osób. Jest to szczególnie niebezpieczne i niedopuszczalne w świetle pandemii COVID-19. Więźniom odmawia się dostępu do wody, żywności, higieny i opieki medycznej. Ich rodziny i przyjaciele nie są informowani o ich położeniu. Nie mają dostępu do pomocy prawnej i używa się wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej. Wśród zatrzymanych się mężczyźni, kobiety i nastolatki, którzy i które nie brali(-ły) czynnego udziału w pokojowych protestach, ale zostali(-ły) przypadkowo zatrzymani(-e) przez policję w drodze do i z pracy lub podczas wyprowadzania psa.

Żądamy przeprowadzenia dochodzenia w sprawie tych zbrodni i wykroczeń popełnionych przez organy ścigania.
Domagamy się:

 1. Powstrzymania aktów przemocy wobec ludności cywilnej i zaprzestania wzbudzania atmosfery strachu na ulicach.
 2. Uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i osób zatrzymanych.
 3. Przeprowadzenie nowych, jawnych wyborów Prezydenta Republiki Białorusi.
 4. Zapewnienie obywatelom i obywatelkom Białorusi swobodnego dostępu do informacji i prawa do pokojowych zgromadzeń.

Uważamy działania organów ścigania za nielegalne, nieadekwatne i naruszające Konstytucję Republiki Białorusi, zgodnie z którą jednostka, jej prawa, wolności i gwarancje ich realizacji stanowią główny cel i wartość społeczeństwa i państwa (art. 2 Konstytucji Republiki Białorusi).

tłum. Zofia nierodzińskia

Imprint

Index

See also