28 May 2021

[EN/SK] ‘Following the Thoughts of Others’ by Judit Flóra Schuller at The Július Koller Society

Judit Flóra Schuller, 'Following The Thoughts of Others', exhibition view at The Július Koller Society
[EN/SK] ‘Following the Thoughts of Others’ by Judit Flóra Schuller at The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Following The Thoughts of Others', exhibition view at The Július Koller Society

[EN]

The exhibition Following the Thoughts of Others can be seen as the conclusion of Judit Flóra Schuller’s long-term artistic project and related research, originally entitled Memory Theatre, which is centered around her family archive and heritage, with a special emphasis on her grandfather, Imre Schuller. The title – borrowed from a note that discovered by the artist in the family archive – implies we should finally acknowledge that it is never truly possible to reconstruct our ancestors’ lives. Moving away from seeking some kind of truth or reality, the exhibition suggests that our only option is to, aided by fiction and imagination, “follow” these “thoughts of others” wherever they may take us. This is how Judit Flóra Schuller re-creates and re-invents certain narratives and motives without falling into the trap of attempting fake authenticity or reconstruction. The exhibition highlights certain fragments and episodes from history of the Schuller family, rather than provide the viewer with a complete narrative.

In this sense the exhibition is more like a labyrinth than a linear story, an anachronistic place where different times can meet and morph into each other. This anachronistic aspect means that we never exist only in a single time, on the contrary, different temporalities appear in our lives simultaneously. This sensitivity towards different layers of time is not an invention of contemporary art, it has been a well-known strategy in literature from Marcel Proust to Ali Smith (in whose book How to Be Both, for example, the lives of a renaissance painter and a teenage girl entangle and become interwoven). It is then hardly a surprise that in her works, Judit Flóra Schuller also refers to storytelling methods, like in her text-based work Notes, with its short, often poetic observations and diary-like entries. Thus, turning back to the question of time, the archival material becomes a meeting point between the past, the present, and the future. The attitude is at times close to performative: Judit Flóra Schuller’s approach towards her family’s past and heritage is always an active and critical process.

The artist crafts a dialogue with the past and between generations, while she also emphasizes the process of forgetting, oblivion and “letting things go”. In her previous exhibitions, Schuller’s aim was to highlight the fact that the archive itself was diminishing and moving towards a systematic order, as she was approaching the phase of oblivion. In case of the new works, the artist moves away from regarding the archive as a single entity and instead of critically examining questions related to order and archival systems, she creates her own interpretations based on certain episodes or fragments taken from it. This way she presents her answers to the questions posed by the archive and takes a step back by focusing not only on her own family but also on microhistories and the question of how our identity is shaped in general.

Judit Flóra Schuller, 'Mother', 2017, giclée print, framed, 48 x 33 cm, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Following The Thoughts of Others', exhibition view, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Following The Thoughts of Others', exhibition view, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Archive Boxes - Void', 2017, contact sheet (20,3 x 25,4 cm), giclée print, framed (29,7 x 42 cm), photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Heritage', 2020, gicleé print (44 x 30,5 cm), silver spoons on wooden shelf, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Heritage', 2020, silver spoons on wooden shelf, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Following The Thoughts of Others', exhibition view, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Following The Thoughts of Others', exhibition view, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Family Tree, In the growing of loving wounds', 2020, engraved limestone, 
50 x 36 cm, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Family Tree, In the growing of loving wounds', 2020, engraved limestone, 
50 x 36 cm, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Notes on Remembrance and Obvilion Rings', 2019, granite, silver, ø46 cm, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Notes on Remembrance and Obvilion Rings', 2019, granite, silver, ø46 cm, photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Note. Following the Thoughts of Others', 2021, handwriting on paper (found in the family’s archive) 
7,5 x 12,5 cm , photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Notes', 2015-2021, notebooks on wooden shelf
, Miklós Schuller’s notebook (1934-1941) and Judit Flóra Schuller’s notebook (2015-2021), photo courtesy of The Július Koller Society
Judit Flóra Schuller, 'Notes', 2015-2021, notebooks on wooden shelf
, Miklós Schuller’s notebook (1934-1941) and Judit Flóra Schuller’s notebook (2015-2021), photo courtesy of The Július Koller Society

[SK]

Výstava Following the Thoughts of Others sa dá považovať za zavŕšenie dlhoročnej umeleckej práce a výskumu Judit Flóry Schuller, pôvodne uvedená pod názvom Memory Theatre, kde boli východiskom jej rodinný archív a história, so zvláštnym dôrazom na starého otca, Imre Schullera. Názov – ktorý si autorka požičala z poznámky nájdenej v rodinnom archíve – naznačuje, že by sme si mali konečne priznať nemožnosť skutočnej rekonštrukcie života našich predkov. Výstava sa od hľadania nejakého druhu pravdy či skutočnosti odkláňa k zisteniu, že naša jediná možnosť je „sledovať“ pomocou fikcie a predstavivosti tieto „myšlienky iných“ a nechať sa nimi na tejto ceste viesť. Práve takto Judit Flóra Schuller znovu vytvára a premýšľa určité naratívy a motívy bez toho, aby pritom uviazla v pasci falošnej autenticity či rekonštrukcie. Výstava nepodáva ucelené rozprávanie o rodine Schullerovcov, zdôrazňuje len určité fragmenty a epizódy z jej života.

V tomto zmysle je výstava viac labyrintom než lineárnym príbehom, anachronickým miestom, kde sa stretávajú rôzne doby a jedna do druhej navzájom prechádza. Anachronistický aspekt času znamená, že nikdy neexistujeme len v jednej dobe, ale že sa rôzne temporality v našich životoch naopak simultánne prelínajú. Citlivosť voči rôznym vrstvám času nie je niečo, s čím prišlo súčasné umenie, ide o známy literárny postup od Marcela Prousta až po Ali Smithovú: jej kniha How to Be Both je napr. o tom, ako sa navzájom prepletajú a prelínajú životy renesančného maliara a tínedžerky. Neprekvapí preto, že sa Judit Flóra Schuller vo svojich prácach venuje aj naratívnym postupom, čo je zjavné v jej textovom diele Notes, s krátkymi, často poetickými postrehmi a vetami, ktoré pripomínajú denníkové záznamy. V spojitosti s otázkou času sa tak archívny materiál stáva priesečníkom minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Niekedy pripomenie aj performatívny prístup: postoj Judit Flóry Schuller k minulosti a histórii svojej rodiny je vždy aktívny a kritický proces.

Umelkyňa otvára dialóg s minulosťou a medzi generáciami, pričom kladie dôraz na proces zabúdania, zabudnutie samotné a „odpútanie sa od vecí“. V predchádzajúcich výstavách bolo jej cieľom zdôrazniť fakt, že sa archív sám redukuje a pohybuje smerom k systematickému usporiadaniu, zatiaľ čo sa ona blíži k fáze zabudnutia. V prípade nových diel sa autorka vzďaľuje od vnímania archívu ako celku a namiesto toho kriticky skúma otázky súvisiace s usporiadaním a archívnymi systémami, tvorí vlastné interpretácie založené na konkrétnych epizódach či fragmentoch, ktoré v ňom našla. Predstavuje tak svoje odpovede na otázky, ktoré archív neustále kladie a ustupuje od neho o krok späť, keď už sa nesústreďuje na vlastnú rodinu, ale na mikrohistórie a všeobecnú otázku formovania našej identity.

Imprint

ArtistJudit Flóra Schuller
ExhibitionFollowing the Thoughts of Others
Place / venueThe Július Koller Society, Bratislava, Slovakia
Dates1 May – 13 June 2021
Curated byFlóra Gadó
PhotosLeontína Berková
Websitejuliuskollersociety.org
Index

See also