22 June 2020

Edward Hartwig , ‘Wariacje fotograficzne’ (1978)

Edward Hartwig , ‘Wariacje fotograficzne’ (1978)

A book from the Fotoklub library collection of Central European photobooks [#fotoklub]

summary / informacje o książce:

This book, together with “Tematy fotograficzne” (Photographic Themes), which was published the same year, rounds off Hartwig’s artistic photography programme. The intensely processed, rasterised photographs and photomontages are a visual representation of Hartwig’s “personal theatre”. // ‘personal theatre’. The basis for the titular variations here are mainly figurative photos, nudes and theatrical shots.   Wraz z wydanymi w tym samym roku “Tematami fotograficznymi” książka stanowi domknięcie artystyczngo programu fotografiki Hartwiga. Silnie przetworzone, zgrafizowane fotografie i fotomontaże, reprezentują wizualny “własny teatr” artysty. Podstawą do tytułowych wariacji są tu w większości zdjęcia figuralne, akty i fotografie teatralne.

comments / uwagi:

The original version of the book was designed to be photographic and literary. However, at the printing stage, the censor removed the texts by Julia Hartwig which had been intended to accompany the photographs. The reason for the intervention was her involvement in opposition activities.   W pierwotnej wersji książka miała mieć charakter fotograficzno-literacki, jednak już na etapie druku cenzura usunęła przygotowane przez Julię Hartwig teksty, które miały towarzyszyć fotografiom. Powodem tej interwencji było zaangażowanie pisarki w działania opozycyjne.

about the photographer / o fotografie:

Edward Hartwig was born in Moscow in 1909 and he died in Warsaw in 2003. The most important creator of artistic photography in the second half of the twentieth century, he was a co-founder of the Związek Polskich Artystów Fotografików (Union of Polish Art Photographers) and one of its activists. He was the author of several dozen photographic albums and an artistic photographer whose work encompassed a wide array of genres and a broad formal spectrum, ranging from travel, portrait and theatrical photography to photomontage and experimental, intensely rasterised studies verging on the abstract.   Edward Hartwig (ur. 1909, Moskwa – zm. 2003, Warszawa) – najważniejszy polski twórca fotografii artystycznej w II poł. XX wieku, współzałożyciel i działacz ZPAF, autor kilkudziesięciu albumów fotograficznych, fotografik o szerokim spektrum gatunkowym i formalnym: od fotografii krajoznawczej, portretowej i teatralnej po fotomontaże i eksperymentalne, silnie grafizowane studia z pogranicza abstrakcji.

bibliography / bibliografia:

Łukasz Gorczyca, Tematy i wariacje. Książki fotograficzne Edwarda Hartwiga [w:] Edward Hartwig. Fotografiki, Warszawa 2019, s. 171-203;    

author / autor:

Edward Hartwig    

title / tytuł:

Wariacje fotograficzne    

year of publication / data wydania:

1978    

photographs / fotografie:

Edward Hartwig    

text / tekst:

Kira Gałczyńska    

language / język:

polski, angielski    

design / opracowanie graficzne:

Czesław Wielhorski    

publisher / wydawca:

Krajowa Agencja Wydawnicza    

place of publication / miejsce wydania:

Warszawa    

pages / liczba stron:

156    

format / wymiary:

253 x 270 mm    

binding / oprawa:

hardcover   twarda kaszerowana

printing technique / technika druku:

rotogravure   rotograwiura

print run / nakład:

10350    

ISBN:

   

Imprint

ArtistEdward Hartwig
TitleWariacje fotograficzne
PublisherKrajowa Agencja Wydawnicza
Published1978, Warszawa
Index

See also