1 July 2020

[EN/CZ] ‘Datura Match’ by Veronika Čechmánková at City Surfer Office

Veronika Čechmánková, 'Datura Match', exhibition view
[EN/CZ] ‘Datura Match’ by Veronika Čechmánková at City Surfer Office
Veronika Čechmánková, 'Datura Match', exhibition view

[EN]

“Three-twentieths of an ounce in weight is given if the patient is to become merely sportive and to think himself a fine fellow; twice this dose if he is to have delusions; thrice the dose if he is to be permanently insane; four times the dose is given if the man is to be killed.”

Theophrastus

The work of Veronika Čechmánková is characterized by playfulness, which is also her explicit theme at the Datura match exhibition. In her latest work, she captures the experience of winning: uplifting euphoria, fleeting enthusiasm, a temporary abandonment of reality and the intoxicating feeling as if one could fly. The emotions of triumph in a game — joy and being absorbed in the moment, bordering on intoxication — Veronika further uses symbolism and the effects of jimsonweed, intertwining them with a fictional board game and finding a common denominator in the reality of make-believe.

Why this plant? The Aztecs and American Indians already knew that jimsonweed can heal as well as kill, that it awakens illusions and induces hallucinations. It has long been an ingredient of intoxicating potions, helped shamans in magical rituals and strengthened the ointments of flying witches. Man‘s experiments with the flower nicknamed the angel‘s trumpet were and are a magical and dangerous game.

Jimsonweed becomes another motif of Veronica‘s work, which permeates human history and various cultural or occult customs. Čechmánková thus also continues the long iconological tradition of using flowers as representatives of qualities, emotions and encrypted messages.

In line with the painters of floral still life paintings of the 16th century or, for example, the bouquets of Willem de Rooij, she also finds a simple aesthetic quality in them. 

The exhibition at the City Surfer gallery marks a return to photography for Veronika Čechmánková. Manipulated large-format images balance on the edge between abstraction and literal descriptiveness. However, their highly exposed beauty, fragility and euphoria seem to hide a dangerous thorn, just like a game that can easily end in defeat.

Veronika Čechmánková, 'Datura Match', exhibition view
Veronika Čechmánková, 'Datura Match', exhibition view
Veronika Čechmánková, 'Datura Match', exhibition view
Veronika Čechmánková, 'Datura Match', exhibition view
Veronika Čechmánková, 'Datura Match', exhibition view
Veronika Čechmánková, 'Datura Match', exhibition view
Veronika Čechmánková, 'Datura Match', exhibition view

[CZ]

„Tři dvacetiny hmotnosti jedné unce se podávají tehdy, má-li být pacient pouze rozpustilý a myslet si, že je zábavným společníkem. Dvakrát tolik pokud se má zcela pomátnout a mít bludy. Třikrát tolik pokud má zůstat trvale šíleným. Čtyřikrát tak velká dávka se podává, pokud má být ten člověk zabit.“

Theofrastos

Tvorba Veroniky Čechmánkové se vyznačuje hravostí, která se na výstavě Datura Match poprvé stává i jejím explicitním tématem. Ve své nejnovější práci zachycuje umělkyně zážitek výhry: povznášející euforii, pomíjivé nadšení, dočasné opuštění skutečnosti a opojný pocit, jako by bylo možné vzlétnout. Emoce herního triumfu — radost a pohlcení okamžikem, hraničící s omámením — Veronika dále spojuje se symbolikou a efekty durmanu obecného, proplétá je s fiktivní deskovou hrou a nalézá společného jmenovatele v realitě jako by.

Proč právě tato rostlina? Jak věděli už Aztékové či američtí indiáni, durman léčí i zabíjí, probouzí iluze a vyvolává halucinace. Odedávna tvořil ingredienci omamných lektvarů, pomáhal šamanům v magických rituálech a posilňoval masti létajících čarodějnic. Experimenty člověka s květinou přezdívanou andělská trumpeta byly a jsou divotvornou i hazardní hrou.

Durman se stává dalším motivem Veroničiny tvorby, který prostupuje lidskou historií a různými kulturními či okultními zvyklostmi. Čechmánková tak také navazuje na dlouhou tradici využití květin jako zástupců vlastností, emocí a šifrovaných poselství. Shodně s malíři květinových zátiší 16. století nebo třeba s pugéty Willema de Rooije v nich nalézá i prostou estetickou kvalitu.

Výstava v galerii City Surfer Office znamená pro Veroniku Čechmánkovou návrat k fotografii. Manipulované velkoformátové snímky balancují mezi abstrakcí a doslovnou popisností. Jejich silně exponovaná krása, křehkost a euforie však jako by v sobě skrývaly osten nebezpečí — podobně jako herní partie, která může snadno skončit porážkou.

Imprint

ArtistVeronika Čechmánková
ExhibitionDatura Match
Place / venueCity Surfer Office, Prague
Dates6 – 30 June, 2020
Curated byKristýna Péčová
Websitecitysurferoffice.tumblr.com
Index

See also