3 August 2020

[EN/CZ] ‘Behind the Scenes’ by Dalibor Bača at GMU Hradec Králové

Dalibor Bača, 'Behind the Scenes', exhibition view
[EN/CZ] ‘Behind the Scenes’ by Dalibor Bača at GMU Hradec Králové
Dalibor Bača, 'Behind the Scenes', exhibition view

[EN]

Artist Dalibor Bača’s intervention Behind the Scenes consists of physical architecture, a chamber which is wedged into the museum’s entrance lobby, and the artist’s own performative stays within the chamber. Over the course of nine months, the artist will spend three week-long stays within the dark and soundproof space he created. The chamber is fit only with a bed and bathroom and he will have no access to food, news from the outside world, or human contact of any sort, including media and social networks. The artist will present his experiences, and possible revelations, at GMU in the beginning of 2021.

The title Behind the Scenes refers to the way in which the overload of information from the media leaves us disinformed because of how media outlets knowingly twist reality, creating a screen which hides the truth. The artist’s fast from media, endured in silence and darkness, is, therefore, a tool which allows the artist to look behind the scenes of our quotidian media overload, thus achieving the calm and holism characteristic of mysticism in the broader sense: One of the artist’s sources of inspiration are neuro-psychological studies of consciousness. Moreover, one may also perceive the Art-Nouveau building and the interior of the gallery, a former bank, as a stage set in itself.

With its minimalist architecture, interest in the limits of the body and altered states of consciousness, combined with Eastern philosophy, psychedelics, and anti-psychiatry, Dalibor Bača’s work draws inspiration from art and social movements of the 60s a 70s. He is also in dialogue with the timeless tradition of hermitry and seclusion with the goal of spiritual cleansing and contemplation, which has a long history in Eastern Bohemia, especially in the Broumov region and the unique Baroque compound of nearby Kuks. Behind the Scenes is also, however, a free continuation of the artist’s examination of human consciousness and personal experience in the time of many crises which point to the unsustainability of today´s society. These unexpected turns are often first felt by artists and art institutions.

Dalibor Bača, 'Behind the Scenes', exhibition view
Dalibor Bača, 'Behind the Scenes', exhibition view

[CZ]

Intervence Za kulisou umělce Dalibora Bači sestává z fyzické architektury, komory zaklesnuté do vstupní haly Galerie moderního umění (GMU), a performativních pobytů umělce v této komoře. V průběhu devíti měsíců stráví umělec v této tmavé a zvukově izolované komoře, vybavené pouze lůžkem a sociálním zařízením, tři týdenní pobyty oproštěn od konzumace jídla, jakož i zpráv z vnějšího světa včetně lidského kontaktu, médií a sociálních sítí. Zkušenosti a případná prozření z těchto pobytů bude umělec následně prezentovat v GMU začátkem roku 2021.

Název Za kulisou odkazuje k přesvědčení, že přemíra informací z médií nás spíše dezinformuje a že mnohá média v dnešní době účelově překrucují realitu a tvoří tak kulisu zastírající skutečnost. Mediální půst, ticho a tma jsou tedy nástroji k proniknutí za kulisu rušivé mediální a smyslové každodennosti a ke zklidnění a dosažení hloubky a celistvosti příznačné pro mystiku v širším než náboženském smyslu – jedním z umělcových zdrojů jsou například neurovědecké studie vědomí. Jako určitou kulisu lze ale vnímat i secesní budovu a interiér samotné galerie, bývalé banky.

Minimalistickou architekturou, zájmem o tělesné limity a změněné stavy vědomí, jakož i východní filozofie, psychedelii a antipsychiatrii je dílo Dalibora Bači blízké odkazu radikálního umění a hnutí 60. a 70. let. Zčásti ale také navazuje na odvěkou tradici poustevnictví, života v odloučení za účelem duchovního očištění a kontemplace, jež má ve východních Čechách dlouhou historii, obzvláště na Broumovsku a v jedinečném barokním areálu nedalekého Kuksu. Za kulisou je ale také volným pokračováním umělcova zkoumání lidského vědomí a osobního prožívání v době mnohonásobných krizí poukazujících na neudržitelnost stávající společnosti. Důsledky těchto nepředpokládaných obratů umělci a umělecké instituce často pociťují mezi prvními. V současné situaci nelze odhlédnout od důsledků pandemie COVID-19, jakož i opatření proti jejímu šíření, na naše životy a celou společnost. Navzdory paralelám mezi umělcovými pobyty v komoře a dnešní izolací či karanténou běžných občanů má umělecký projekt jiné výchozí body.

Mezi oběma situacemi existují podstatné rozdíly: Umělec izolaci podstupuje dobrovolně, jako odpověď na vnitřní volání, a promyšleně, po dlouhodobé tělesné i duševní přípravě. Pro mnohé z nás je izolace naopak stavem, k němuž jsme bez jakýchkoli příprav donuceni a který představuje značný nápor na naši duševní pohodu ve formě strachu a nejistoty často ústících do úzkostí. Jedním z doporučení psychologů pro život v izolaci či karanténě je ale také omezení mediální zátěže, tedy sledování informací, avšak vyhýbání se jejich přemíře, jež rezonuje s jádrem projektu Za kulisou.

Imprint

ArtistDalibor Bača
ExhibitionBehind the Scenes
Place / venueGalerie Moderního Umění v Hradci Králové
Dates12 May 2020 – 31 March 2021
Curated byRado Ištok
PhotosZoran Ujevič
Index

See also